Spektrum Autyzmu i Niepełnosprawności

Spektrum Autyzmu

Spektrum autystyczne – szerokie pojęcie, obejmujące różne typy osób o cechach autystycznych, wykazujących odmienne mechanizmy lub przyczyny powodujące trudności rozwojowe i mające często odrębne wymagania wobec środowiska. Wszystkie one charakteryzują się znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji, jak również znacznie ograniczonymi zainteresowaniami i bardzo powtarzalnym zachowaniem.
Do chorób ze spektrum zaliczamy:

 • F 84.0 autyzm dziecięcy

 • F 84.1 autyzm atypowy

 • F 84.5 zespół Aspergera - AS (Asperger Syndrome), ASD (Autism Spectrum Disorder)

 • F 81.9 upośledzenie zdolności niewerbalnego uczenia się - NLD (Nonverbal Learning Disabilities/Disorder)

 • F 84.9 całościowe zaburzenie rozwoju nie zdiagnozowane inaczej - PDD-NOS

 • autyzm wysokofunkcjonujący - HFA (High-Functioning Autism)

 • zaburzenie semantyczno-pragmatyczne - SPD (Semantic-Pragmatic Disorder)

 • zespół wielu złożonych zaburzeń rozwojowych - McDD (Multiple-complex developmental disorder)

 • hyperleksja

 

Definicje niepełnosprawności

Model medyczny

W modelu medycznym niepełnosprawność to długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu.Utrata ta może być całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna.

Model społeczny

Niemożność pełnego funkcjonowania w społeczenstwie na skutek barier występujących po stronie otoczenia (społecznego, kulturowego, prawnego, politycznego), w tym barier architektonicznych, itp.

Modele funkcjonalne

Niepełnosprawność jest tu definiowana przez funkcję (mówienie, chodzenie, myślenie, pamięć, itp.). Ponadto niepełnosprawność w tym ujęciu nie jest statyczna, lecz dynamiczna i następuje w odrębnych etapach, które mogą następować po sobie lub występować jednocześnie.

Definicje prawne

Osoby niepełnosprawne określa się w polskim prawie jako osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnienie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) oraz o niezdolności do pracy.

Osoby niepełnosprawne dzieli się według różnych kryteriów: rodzaju niepełnosprawności, okresu życia w którym ona wystąpiła oraz stopnia niepełnosprawności.

WHO

Według WHO osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej.

Rodzaje niepełnosprawności

 1. Obniżona sprawność sensoryczna (zmysłowa) – brak, uszkodzenie lub zaburzenie funkcji analizatorów zmysłowych (są to m.in. osoby niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące, z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej)

 2. Obniżona sprawność intelektualna – upośledzenie umysłowedemencja starcza

 3. Obniżona sprawność funkcjonowania społecznego – zaburzenia równowagi nerwowej, emocjonalnej oraz zdrowia psychicznego

 4. Obniżona sprawność komunikowania się – utrudniony kontakt słowny (zaburzenia mowy, autyzmjąkanie się)

 5. Obniżona sprawność ruchowa – osoby z dysfunkcją narządu ruchu (wrodzoną lub nabytą)

 6. Mózgowe porażenie dziecięce

 7. Obniżona sprawność psychofizyczna z powodu chorób somatycznych – np. nowotworyguz mózgucukrzycanowotwór)

Przyczynami niepełnosprawności są: wady wrodzone, choroby przewlekłe oraz zdarzenia nagłe (wypadki, urazyzatruciainfekcje, komplikacje medyczne).