O Fundacji

   Z problematyką autyzmu po raz pierwszy zetknęłam się we wrześniu 2011 roku, gdy aktywnie uczestniczyłam w przygotowaniach do otwarcia Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „U Tygryska”- www.utygryska.pl , przeznaczonego dla dzieci z autyzmem, założonego przez moją córkę Ewę Domańską. Od tamtego momentu jestem  zaangażowana w życie Przedszkola - dbam o warunki techniczne obiektu i współorganizuję różne uroczystości m. in. Dni Rodziny i Mikołajki. 

W bieżącym roku, ukończyłam warsztaty szkoleniowe nt. „Metoda ruchu rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”. Następstwem tych warsztatów był cykl, przeprowadzonych przeze mnie, bezpłatnych zajęć dla dzieci z autyzmem i ich rodziców. 

W lipcu 2015 roku ustanowiłam Fundację Autyzm Polska, która 27 października 2015r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przystępujemy więc do intensywnej pracy. Pierwsze zadanie, to zdobywanie funduszy. Drugie, to mądre i odpowiedzialne gospodarowanie nimi na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu oraz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Nasze logo to figura niemożliwa, ale motto to: „ Niemożliwe jest możliwe”.

Cele , jakie przyjęła Fundacja to:

1. Pomoc materialna i niematerialna na rzecz  osób potrzebujących, w Polsce i poza jej granicami, w szczególności dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu oraz osób  niepełnosprawnych  i ich rodzin.

2.  Prowadzenie działań w zakresie edukacji, wychowania i opieki w stosunku do osób potrzebujących, w szczególności dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu oraz osób niepełnosprawnych, wspieranie ich rozwoju, twórczości oraz przedsiębiorczości. 

3. Tworzenie i prowadzenie szkół oraz innych placówek edukacyjno-wychowawczych i terapeutycznych na każdym etapie kształcenia, w stosunku do osób potrzebujących,w szczególności dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu oraz osób niepełnosprawnych.

4. Tworzenie i prowadzenie działalności leczniczej w zakresie świadczeń diagnostycznych i rehabilitacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu oraz osób niepełnosprawnych.

5. Organizacja wykładów, szkoleń i konferencji: rodzicom, terapeutom oraz podmiotom prowadzącym placówki edukacyjne i medyczne. 

6. Organizacja integracyjnego letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży  z Polski i spoza jej granic.

7. Działalność na rzecz Polaków i Polonii poza granicami Polski, tj. :  opieka i wspieranie w sprawach edukacji i wychowania, dziedzictwa, kultury i zdrowia.

8. Działalność na rzecz kultury polskiej, dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

9. Działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom, wykluczeniu społecznemu i wyrównywania szans w społeczeństwie.

10. Działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

11. Promowanie i organizacja wolontariatu na rzecz Podopiecznych Fundacji.

12. Skupianie wokół idei Fundacji osób w kraju i poza jego granicami. 

 

                                                                         Fundator Fundacji Autyzm Polska 

                                                                                         Anna Domańska