Statut

Fundacja na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu oraz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pod nazwą „Fundacja Autyzm Polska”, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Annę Ewę Domańską zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Piotra Sebastiana Lussa z Kancelarii Notarialnej w Białymstoku, ul. Legionowa 14/16, dnia 22 lipca 2015 roku, repertorium A numer 4761/2015, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Fundacja  posiada osobowość prawną.

 

§2

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

§3

Siedzibą Fundacji jest Białystok.

 

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego  w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (j.t. z 2014 r. Dz. U. poz. 1118 z późn. zm.). 
 4. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych określonych w ustawie o  działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa §7 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 6. Fundacja może osiągać przychody z działalności statutowej odpłatnej obliczonej tylko na pokrycie jej kosztów.
 7. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.


§5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 

§6

Fundacja może ustanowić odznaki oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami  i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

 

 

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§7

Cele działania Fundacji to:

 1. Pomoc materialna i niematerialna na rzecz  osób potrzebujących, w Polsce i poza jej granicami, w szczególności dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu oraz osób niepełnosprawnych  i ich rodzin.
 2. Prowadzenie działań w zakresie edukacji, wychowania i opieki w stosunku do osób potrzebujących, w szczególności dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu oraz osób niepełnosprawnych, wspieranie ich rozwoju, twórczości oraz przedsiębiorczości. 
 3. Tworzenie i prowadzenie szkół oraz innych placówek edukacyjno-wychowawczych  i terapeutycznych na każdym etapie kształcenia, w stosunku do osób potrzebujących, w szczególności dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu oraz osób niepełnosprawnych.
 4. Tworzenie i prowadzenie działalności leczniczej w zakresie świadczeń diagnostycznych i rehabilitacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu oraz osób niepełnosprawnych.
 5. Organizacja wykładów, szkoleń i konferencji: rodzicom, terapeutom oraz podmiotom prowadzącym placówki edukacyjne i medyczne.
 6. Organizacja integracyjnego letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży   z Polski i spoza jej granic.
 7. Działalność na rzecz Polaków i Polonii poza granicami Polski, tj. :  opieka i wspieranie w sprawach edukacji i wychowania, dziedzictwa, kultury i zdrowia.
 8. Działalność na rzecz kultury polskiej, dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 9. Działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom, wykluczeniu społecznemu  i wyrównywania szans w społeczeństwie.
 10. Działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 11. Promowanie i organizacja wolontariatu na rzecz Podopiecznych Fundacji.
 12. Skupianie wokół idei Fundacji osób w kraju i poza jego granicami. 


§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie, przyjmowanie, przekazywanie pomocy materialnej i niematerialnej.
 2. Organizowanie i finansowanie:
  1. zbiórek i imprez publicznych,
  2. współpracy z podmiotami gospodarczymi.
 3. Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 4. Tworzenie, prowadzenie działalności i finansowanie placówek edukacyjnych, terapeutycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.
 5. Zakładanie i prowadzenie treningowych domów mieszkalnych oraz  domów opieki.


§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

 

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację  w toku jej działania.

 

§11

Majątek Fundacji pochodzić będzie:

 1. ze zbiórek i imprez publicznych,
 2. z darowizn, spadków, dotacji, subwencji, zapisów i innych świadczeń otrzymanych od osób fizycznych i prawnych- krajowych i zagranicznych,
 3. wpływów z udziałów w zyskach osób prawnych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 5. odsetek bankowych,
 6. nawiązek orzekanych przez sądy,
 7. z pozostałości funduszy z indywidualnych zbiórek, nie wykorzystanych w trakcie trwania umowy o udostępnieniu konta Fundacji,
 8. z dochodów z działalności gospodarczej,
 9. z wpływów i dotacji celowych z budżetu państwa.


§12

Dochody pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.

 

§13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§14

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 

§15

 1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność w ramach realizacji działań sfery pożytku publicznego.
 2. Fundacja prowadzi odpłatną działalność w ramach realizacji działań sfery pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):
  1. działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)
  2. praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)
  3. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
  4. opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
  5. wychowanie przedszkolne (85.10. Z)
  6. szkoły podstawowe (85.20.Z)
  7. gimnazja (85.31.A)
  8. szkoły specjalne przysposabiające do pracy (85.32.C)
  9. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
  10. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
  11. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
  12. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
  13. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z)
  14. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (87.20.Z)
  15. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.90.Z)
  16. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
  17. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)


§16

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 

§17

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§18

Fundacja ogranicza  swoje zobowiązania do wysokości posiadanego majątku.

 

 

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

 

§19

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji


§20

 1. Rada Fundacji składa się z  3 do 5  osób. 
 2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji wraz z ich funkcjami: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz pozostałych Członków Rady Fundacji, powołuje Fundator. 
 3. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji. 
 4. Fundator może być członkiem Rady Fundacji.
 5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 6. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Rada Fundacji jest organem kolegialnym i   swoją funkcję pełni społecznie , może jednak w uzasadnionych przypadkach, otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością, w tym kosztów podróży.
 8. Kadencja Rady Fundacji i jej poszczególnych członków jest nieokreślona.
 9. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z chwilą:
  1. śmierci,
  2. rezygnacji,
  3. trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,
  4. w przypadku utraty zaufania u pozostałych członków Rady Fundacji.


§21

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

 

§22

Rada Fundacji podejmuje działalność, jeśli w jej pracach może brać udział co najmniej trzech członków.

 

§23

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż 2  razy w roku.
 2. Na wniosek Przewodniczącego uchwały Rady Fundacji mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na e-adres wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub metodą obiegową poprzez składanie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków Rady Fundacji.

 

§24

W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

 

§25

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§26

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji oraz wybór kandydatów na Członków Zarządu Fundacji, 
 2. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 4. rozpatrywanie i ocena rocznych sprawozdań Zarządu,
 5. podejmowanie uchwał:
  • w  sprawie wynagradzania Członków Zarządu Fundacji §33,
  • w sprawie majątku Fundacji po jej likwidacji §49,
 6. zatwierdzanie uchwał podjętych przez Zarząd Fundacji:
  • dotyczących zmiany Statutu Fundacji §46,
  • w sprawie likwidacji Fundacji §48,
  • dotyczących połączenia z inną Fundacją §52.


§27

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób i jest powoływany na czas nieoznaczony. 
 2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji wraz z ich funkcjami: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz pozostałych Członków Zarządu, w tym odpowiedzialnego za Public Relations, wskazuje Fundator. 
 3. W skład pierwszego Zarządu wchodzi Fundator i staje na jego czele jako Prezes Zarządu Fundacji.  
 4. Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych Członków Zarządu.


§28

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 

§29

Ustanie funkcji członka Zarządu może nastąpić na skutek:

 1. śmierci,
 2. rezygnacji,
 3. trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,
 4. odwołania przez Fundatora w przypadku utraty zaufania Fundatora.              


§30

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

 

§31

Zarząd w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
 3. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 4. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki, zapisy oraz inne wpłaty,
 5. ustala regulamin Biura Fundacji,
 6. tworzy i znosi Zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 7. powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 8. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej,
 9. podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji §46 , jej likwidacji §48 oraz w sprawie połączenia jej z inną fundacją §52. 


§32

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Zespół Doradców, złożony z osób skupionych wokół idei Fundacji.

 

§33

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać za pełnienie funkcji w Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego za rok poprzedni. 
 2. Rada Fundacji decyduje o wynagrodzeniu Zarządu Fundacji.


§34

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

 

§35

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składa dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes Fundacji. 

 

 

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 

§36

 1. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1000 złotych (jeden tysiąc złotych).


§37

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

PKD - 18.12.Z,  Pozostałe drukowanie,

PKD - 58.19.Z, Pozostała działalność wydawnicza,

PKD - 18.20.Z, Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

PKD - 55.20.Z, Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 

PKD - 56.21.Z, Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

PKD - 64.99.Z, Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

PKD - 63.11.Z, Przetwarzanie danych i zarzadzanie stronami internetowymi (hosting)  i podobna działalność,

PKD - 73.20.Z, Badanie rynku i opinii publicznej,

PKD - 73.11.Z, Działalność agencji reklamowych,

PKD - 62.09.Z, Pozostała  działalność   usługowa  w  zakresie   technologii   informatycznych   i komputerowych,

PKD - 47.99.Z, Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  i targowiskami,

PKD -68.20.Z, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi.

 

§38

Działalność gospodarcza Fundacji może być  prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej i nie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne.

 

§39

 1. Wyodrębniona organizacyjnie działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest przez zakłady działające na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
 2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
 3. Zakładem kieruje kierownik lub dyrektor powołany przez Zarząd Fundacji. Zakres uprawnień i obowiązków kierownika lub dyrektora zakładu określa pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Fundacji.
 4. Zasady organizacji i funkcjonowania Zakładu określa regulamin nadany przez Zarząd Fundacji.
 5. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Zakładu uchwala Zarząd Fundacji.


§40

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej środki z funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

 

§41

Fundacja odpowiada za zobowiązania Zakładów całym swoim majątkiem.

 

§42

 1. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji stanowi różnica między przychodami ze sprzedaży, a kosztami uzyskania tych przychodów. 
 2. Dochodem Fundacji są również: dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątku trwałego.
 3. Cały dochód Fundacji jest przekazywany tylko na jej cele statutowe w zakresie realizacji działalności pożytku publicznego.


§43

 1. Działalność gospodarcza Fundacji nie wyodrębniona organizacyjnie prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego przez samą Fundację.
 2. Działalnością gospodarczą, o której jest mowa w ust.1, zarządza jeden z Członków Zarządu lub ustanowiony w tym celu pełnomocnik.
 3. Do działalności gospodarczej nie wyodrębnionej organizacyjnie stosuje się przepisy § 39 ust. 4 i 5 oraz § 40.


§44

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.
 2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 3. Fundacja może tworzyć inne osoby prawne, w tym spółki prawa handlowego, może nabywać udziały lub akcje spółek.

 

 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU

 

§45

Statut Fundacji może zostać zmieniony. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów fundacji.

 

§46

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

 

Rozdział VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

 

§47

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

§48

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

§49

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji.

 

 

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§50

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 

§51

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§52

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

§53

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy w Białymstoku.

 

Białystok, 27.11.2015r.